Zarządzanie Strategiczne – Hoshin Kanri

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Prezesi i właściciele firm,
✓ Dyrektorzy, managerowie oraz kierownicy,
✓ Lean managerowie,
✓ Właściciele procesów

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ Tworzenie bardziej efektywnych procesów generujących wartość dla Klienta,
✓ Budowanie kultury organizacji
✓ Skrócenie czasu realizacji procesów,
✓ Zwiększenie świadomości kierowników działów i ich wpływu na realizowane procesy,
✓ Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i wdrażanie zmian w organizacji,
✓ Tworzenie celów spójnych z wizją firmy,
✓ Budowanie wskaźników odzwierciedlających stan obecny obszarów,
✓ Łatwiejsze raportowanie prac i realizacji celów,
✓ Uwidocznienie problemów w organizacji,
✓ Umiejętność tworzenia tablic wspierających zarządzanie i rozwiązywanie problemów.

CZAS TRWANIA

1 dni

POZIOM

Zaawansowany

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ wykorzystywać metody zarządzania wizualnego,
✓ tworzyć skuteczny system raportowania,
✓ identyfikować problemy i odchylenia od stanu oczekiwanego,
✓ definiować wskaźniki,
✓ używać narzędzi wspierających zarządzanie,
✓ wyznaczać cele.

PLAN SZKOLENIA

MODUŁ 1 - zarządzanie wizualne
1. Zarządzanie wizualne - główne zadania
2. VM - Wsparcie zarządzania w obszarze 5M
3. Podstawy Shop Floor Management

MODUŁ 2 - podejście procesowe
1. Podejście procesowe i definiowanie procesów w firmie
2. Prowadzenie obserwacji procesu
3. Przedstawianie procesu w formie graficznej (SIPOC, schemat blokowy, diagram żółwia, swim lane, VSM)
4. Mapowanie wybranych procesów w organizacji Klienta
5. Dokumentacja procesowa (karty procesu, procedury oraz instrukcje)
6. Ustalenie wskaźników procesu
7. Standaryzacja i doskonalenie procesów
8. Mapa zbiorcza procesów

MODUŁ 3 - zarządzanie strategiczne Hoshin Kanri
1. Różne modele zarządzania
2. Podstawowe pojęcia - misja, wizja, strategia
3. Zastosowanie cyklu PDCA, analizy SWOT i raportu A3 do realizacji strategii
4. Projektowanie planów rocznych
5. Zrównoważone karty wyników (balanced scorecard)
6. Omówienie efektu prac i ustalenie harmonogramu dalszych działań

Dokładny podział zagadnień pomiędzy dni szkoleniowe wynikać będzie ze świadomości i znajomości poszczególnych narzędzi przez uczestników szkolenia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy