Zarządzanie Przez Cele (Management By Objectives)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Prezesi i dyrektorzy,
✓ Managerowie wyższego i średniego szczebla,
✓ Kierownicy obszarów,
✓ Inżynierowie Procesu oraz Technolodzy,
✓ Mistrzowie i Liderzy

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ świadomość czym jest zarządzanie przez cele,
✓ znajomość koncepcji zarządzania przez cele /MBO/,
✓ skuteczny system zarządzania w przedsiębiorstwie,
✓ wiedza i praktyczne majętności w budowaniu systemu zarządzania przez cele,
✓ umiejętność skutecznego definiowania celów biznesowych,
✓ świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia systemu zarządzania przez cele w przedsiębiorstwie

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

średniozaawansowany

FORMA

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ przekładać cele strategicznie na cele operacyjne,
✓ mają świadomość odpowiedzialności wszystkich liderów za stopień realizacji celów,
✓ zwiększać efektywność i produktywność zespołów,
✓ wyznaczać i kaskadować cele,
✓ komunikować w zakresie realizowanych celów,
✓ oceniać i monitorować cele,
✓ udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
✓ jasno formułować cele,
✓ wyznaczać cele zespołowe,
✓ zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników,
✓ tworzyć partnerskie relacje w zespole,
✓ skutecznie realizować cele organizacyjne

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania przez cele (MBO/ ZPC)
- Po tworzymy cele w organizacji?
- Czym jest zarządzanie przez cele?
- Rodzaje celów (startegiczne, taktyczne, operacyjne)
- Cele i kompetencje
2. Struktura tworzenia celów w organizacji
- Misja, wizja, strategia
- Analiza SWOT
- Rodzaje celów
- PDCA jako podstawa efektywnej pracy z celami
3. Rola managera
- Korzyści dla firmy, menedżera i pracownika
- Kluczowe kompetencje i „pułapki” menedżerskie
- Określenie obszarów odpowiedzialności
- Zaangażowanie zespołu i pracowników
- Określenie wkładu w realizację celów
- Wybór obszarów celów
- Określenie i wybór wskaźników oceny działania
4. Kaskadowanie celów
- Etapy kaskadowania celów i wdrożenia ZPC
- Metody i techniki kaskadowania celów
- Przykładowe cele strategiczne i taktyczne oraz przełożenia na cele operacyjne
- Zagrożenia w procesie kaskadowania celów
- Przekładanie celów menedżerskich na cele dla pracowników
5. Wskaźniki
- Metody ustalania i doboru wskaźników
- Wyznaczanie wskaźników KPI
6. Zasady wyznaczanie celów
- Cel i jego podstawowe atrybuty
- Funkcje celów
- Metoda SMART w procesie wyznaczania celów
- Hierarchizacja celów
- Sposób formułowania celów
- Przygotowanie celów w oparciu o poznaną metodologię
7. Arkusze celów
- Przykłady arkuszy ceków
- Oczekiwania i wymagania związane z ZPC w firmie
- Zbudowanie przykładowego arkusza dla firmy
8. Delegowanie celów i zadań
- Planowanie pracy pracowników i wyznaczanie celów krótko i długookresowych
- Delegowanie celów wraz z uprawnieniami
- Definiowanie standardów wykonania
- Zasady delegowania zadań
- Motywowanie i egzekwowanie rezultatów
- Egzekwowanie wykonania zadań
- Konstruktywna krytyka i udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
- Wyznaczenie punktów kontrolnych realizacji celów
9. Monitorowanie celów
- Dobór sposobów monitoringu celów do możliwości i potrzeb
- Zasady monitorowania
- Efektywne sposoby i narzędzia monitorowania
- Punkty kontrolne i odpowiedzialność za wyniki
- Akcje zapobiegawcze i korekcyjne
10. Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele
11. Podsumowanie i dyskusja

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy